Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op www.jagerafbouw.nl en niet op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.
Jager Afbouw B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.jagerafbouw.nl.

Persoonsgegevens

In verband met de dienstverlening verwerkt Jager Afbouw B.V. persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens kunnen actief door u aan Jager Afbouw B.V. zijn verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens. Verwerken betreft elke activiteit met persoonsgegevens, zoals opslaan, delen en beschermen daarvan.
Door uw online-apparatuur wordt aan onze computers bij het bezoeken van de website automatisch enkele technische gegevens verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser of de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Verantwoordelijke

Jager Afbouw B.V. is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Jager Afbouw B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Jager Afbouw B.V. is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Jager Afbouw B.V. gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen. Hiernaast gebruikt Jager Afbouw B.V. alle aan haar beschikbaar gestelde, door u verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening of om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Jager Afbouw B.V.

Grondslagen van de verwerking

Jager Afbouw B.V. moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Overeenkomstig deze Europese verordening verwerkt Jager Afbouw B.V. persoonsgegevens op basis van de overeenkomst van opdracht dan wel op basis van van u verkregen toestemming of een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang. Uw toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Jager Afbouw B.V. stelt of bijvoorbeeld offerte vraagt.

Beveiliging persoonsgegevens

Overeenkomstig de AVG heeft Jager Afbouw B.V. de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Gebruik van Google reCAPTCHA op de website

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacyverklaring.
Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Verstrekking persoonsgegevens

Jager Afbouw B.V. verstrekt uw via de website verkregen of verwerkte persoonsgegevens niet aan derden voor direct marketing doeleinden van deze partijen en deelt deze niet buiten de EER.

Datalekken

Overeenkomstig de AVG stelt Jager Afbouw B.V. de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis van een door Jager Afbouw B.V. zelf geconstateerde of aan Jager Afbouw B.V. gemelde inbreuk op de beveiliging (datalek) die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Dergelijke inbreuken op de beveiliging documenteert Jager Afbouw B.V. in alle gevallen intern.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het bijhouden van statistieken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Jager Afbouw B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Advertentie cookies

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma ‘Google Ads’ en in het kader van Google Ads van conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ads) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.
Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde Ads-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina’s van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van Ads worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ads die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ads op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacyverklaring van Google. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Social Media cookies

Wij maken geen gebruik van social media advertentie- en trackingcookies.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Jager Afbouw B.V. bewaart de via de website aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar na beëindiging van de zakelijke relatie, tenzij hiervoor wettelijk of anderszins een andere termijn geldt.

Uw privacy rechten

De AVG bepaalt dat u ondermeer recht op inzage heeft in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Jager Afbouw B.V. van u verwerkt, kunt u schriftelijk of per email een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Contactformulier website

Op onze website kunt u bepaalde persoonsgegevens invullen. Door deze te verzenden geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen en/of om u offerte te doen. Wij delen deze gegevens zonder uw nieuwe toestemming niet met derden en verkopen deze derhalve evenmin.

Wijzigingen privacyverklaring

Jager Afbouw B.V. behoud zich het recht voor om zonder nadere aankondiging wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Privacy-officer

Voor AVG-gerelateerde vragen of informatie heeft Jager Afbouw B.V. een Privacy-officer: de heer R. (Ramon) Jager. Deze persoon is bereikbaar via ramon@jagerafbouw.nl en (0593) 592292.

Contact; inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over het privacy-beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Jager Afbouw B.V. via het info@jagerafbouw.nl of telefoonnummer (0593) 592292.

Hooghalen, juli 2018